Правила за пожарна безопасност

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ

 

Основно направление в дейността на противопожарните органи е извършването на превантивна дейност за недопускането на пожари. Тази дейност е комплекс от мероприятия с организационен, строително-технически, контролен и обществено насочен характер.

Ще си позволим да напомним една малка част от правилата за пожарна и аварийна безопасност, които всеки трябва да знае:

В БИТА:

Ползвайте само стандартни и изправни отоплителни и електрически уреди, поставени на огнеустойчиви подложки;

Укрепвайте добре димоотводните тръби (кюнците). (Измазвайте и редовно почиствайте комините от сажди) Почиствайте редовно комините от сажди и веднага ги измазвайте, ако намерете разрушена мазилка;

Отоплителните и нагревателни уреди да са на разстояние най-малко на 80 см от горими материали; Не поставяйте до печките, до димоотводните тръби и комините дрехи, вещи, нафта и други горими материали;

Не складирайте в таваните и в близост до къщата леснозапалими материали! За целта обособете специални безопасни помещения;

Не разпалвайте печките за твърдо гориво със запалителни течности!

Изхвърляйте сгурията на безопасни места и в негорими съдове;

Не съхранявайте леснозапалителни течности в чупливи съдове. Ползвайте само железни съдове, които съхранявайте под ключ в отделни от жилището помещения! Не съхранявайте бензин в домовете;

При ползване на газови печки и уреди строго спазвайте инструкцията за експлоатацията им;

Не оставяйте отоплителните и нагревателните уреди без наблюдение, когато работят;

Не претоварвайте електрическата инсталация. Изгорелите предпазители /бушони/ заменяйте с нови, стандартни;

Изключете електрическите уреди след употребата им, като и при спиране на електрическия ток;

Не почиствайте дрехите си с бензин или други леснозапалими течности в близост до горящи печки и други отоплителни и нагревателни прибори! При необходимост извършете това на безопасни и проветриви места - тераси, балкони или на двора;

Детската игра с огън е опасна. Приучавайте децата и по-малките от вас да не играят с огън и кибрит! Не ги оставяйте сами в къщи! Кибритът, газта, нафтата и други леснозапалими и горими течности и материали дръжте на недостъпни за тях места! Не им възлагайте да палят печките или да извършват друга работа, свързана с използването на различни огнеизточници! При излети, на двора и по домовете не позволявайте те да палят огън! Внимавайте за игрите им в стопански постройки със сено или друга суха листна маса – те могат да бъдат много опасни;

Не пушете в леглото, а само на определените за целта места! Угарките от цигари гасете само в пепелници и не изхвърляйте съдържанието им в кошчетата за смет;

При излизане се убедете още веднъж, че всички награвателни уреди са изключени.

 НА РАБОТА:

Спазвайте точно технологичния режим и инструкциите за работа на машините, апаратите и съоръженията;

Поддържайте изправна контролно-измервателната апаратура;

При нарушени  параметри за температура, скорост и налягане веднага спрете работа! Ако производственият процес не позволява това, незабавно уведомете отговорния ръководител;

Следете за изправността на отоплителната, електрическата и  вентилационната инсталация и при констатирани нередности вземете необходимите мерки;

За опасните технологични възли е задължително да има  инструктаж как да се действа при възникнало запалване. Да се познава действието с противопожарни уреди! Не се допускат на работа неквалифицирани и неинструктирани по пожарна безопасност работници и служители!

Не се допуска извършването на огневи работи от неквалифи-цирани лица, на необезопасени и несъоръжени в пожарно отношение площадки!

При напускане на работното си място проверете отоплителните печки! Оставените без контрол уреди са реална опасност за пожар;

Поддържайте в постоянна готовност за действие противопожар ните уреди и съоръжения, пожароизвестителните и пожарогасителни инсталации и съобщителни средства;

Строго спазвайте противопожарните изисквания за охрана на горите, реколтата, площадките за тревен и друг фураж.

ПАЛЕНЕ НА ОГЪН В ГОРАТА 

 Мястото се определя след отчитане на пожарния риск за околните насаждения и по възможност в близост до вода (ручей, извор, река, чешма и др.);

Огнището да е кръгло с диаметър до 1м.;

Огнището се огражда с венец от камъни, с височина около 20 см. или се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му;

Изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с ширина около 1м. (ивица, почистена от всички тревни горими материали -  до минералния почвен слой);

Самото горене в огнището се контролира така, че височината на пламъците да не надхвърля 50 см., а дебелината на слоя от тлеещи въглища да не превишава половината от  височината му;

Огънят не се оставя без наблюдение;

Мястото не се напуска преди огънят да е изгасен;

При ветровито време огън не се пали;

Забранява се палене на огън:

                - в места за добив на смола и на 50 м. от такива места;

                - на 30 м. от газопроводи и петролопроводи;

                - на 50 м. газови съоръжения.

 

Правилата са от Наредба на МВР и на МЗГ № 30/31.07.2003 г. за условията и реда за извършване противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари (чл.28 и чл.29).

 

Спазвайте противопожарните изисквания !

Те касаят Вашата безопасност и безопасността на Вашите близки, приятели, колеги, съседи.

Помъчете се мерките за безопасност да станат Ваш навик, Ваш постоянен спътник.

Изграждйте в себе си и в децата си полезни навици.

Бъдете внимателни. По-добре е да помислите предварително. 

Само тогава можете да разчитате на сигурност. 

 

{START_COUNTER}